Aktualności  
 
Zebranie 27.08.2020

Zarząd Opolskiej Federacji Sportu zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Opolskiej Federacji Sportu, które odbędzie się w dniu 11.09.2020r, godz.16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego "Ostrówek" w Opolu, ul. Piastowska 14. Obrady będą poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji i podjęciu Uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia Opolska Federacja Sportu.

Zebranie 09.01.2020

Zarząd Opolskiej Federacji Sportu informuje, że w dniu 13.01.2020r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej OZPN ul.Damrota 6 odbędzie się spotkanie z Prezesami OZS i Klubów Sportowych.

Informacja 08.01.2020

Opolska Federacja Sportu informuje, że z uwagi na problemy finansowe zwracamy się do OZS i Klubów o niezaciąganie zobowiązań na rzecz Opolskiej Federacji Sportu w roku 2020.

Biuro nieczynne 17.12.2019

Opolska Federacja Sportu informuje, że z przyczyn technicznych Biuro będzie nadal nieczynne do odwołania.

Telefon do kontaktu: 603873223, 533271995.

Biuro nieczynne 11.12.2019

Opolska Federacja Sportu informuje, że z przyczyn technicznych Biuro do dnia 18.12.2019r. będzie nieczynne.

Telefon do kontaktu: 603873223.

Spotkanie Marszałka z medlistami 25.11.2019

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 6 grudnia 2019r. o godz.11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w sali Orła Białego na Ostrówku przy ul. Piastowskiej 14 odbędzie się uroczyste spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z medalistami Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży i Mistrzostw Polski oraz 10-cioma najlepszymi sekcjami w Systemie Sportu Młodzieżowego w województwie opolskim.

Wyczerpanie środków finansowych na sport w 2019r. 20.11.2019

W związku z wyczerpaniem środków finansowych na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechnia kultury fizycznej w 2019r. w trybie konkursowym i pozakonkursowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wstrzymanie się z aplikowaniem przez kluby i stowarzyszenia sportowe o wspieranie i powierzanie zadań przez Województwo Opolskie do czasu ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert na rok 2020.

Prosimy o poinformowanie pozostałych zainteresowanych klubów zrzeszonych w opolskich okręgowych związkach sportowych i w organizacjach interdyscyplinarnych o wyczerpaniu środków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2019 roku.

W imieniu Pani Agnieszki Kamińskiej Dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Turystyki

Nowe wyliczenia delegacji sędziowskich 30.09.2019
Zapraszenie na spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego 27.09.2019
Zapraszamy na spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z nagrodzonymi zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi.
Nabór projektów 21.08.2019

Euroregion Pradziad w Prudniku organizuje nabór projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów realizowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Termin składania wniosków mija 18 września 2019r.

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

 • zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza
 • wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego
 • wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
 • ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

 • promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych
 • rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych
 • wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej
 • wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje
 • współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie państwo na stronie www.europradziad.pl w zakładce / Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.

Kolejny nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów planowany jest na luty 2020 r.

Kontakt:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 4
tel.(077) 438 03 80
e-mail: biuro@europradziad.pl

Zapraszamy również do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Opolu:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, ul. Krakowska 38 Oficyna
Tel. 77 54 16 273, 275, 283

Zapraszamy na zawody 15.05.2019
Stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Opolskiego 05.04.2019

W nawiązaniu do realizowanych zadań przesyłamy do zapoznania się z plikiem „SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - Aktualizacja 2019”. W księdze oprócz funkcjonującego logotypu „Opolskie Kwitnące” dodano logotyp uproszczony który może być stosowany zamiennie z logotypem podstawowym (pliki w załączeniu do pobrania tutaj). Pozostałe logotypy związane z finansowaniem i współfinansowaniem zadań publicznych samorządu województwa opolskiego znajdują się poad adresem https://www.opolskie.pl.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie beneficjentów zadań o konieczności i możliwościach stosowania znaków graficznych zgodnie z §7 umowy:

§7
Obowiązki i uprawnienia informacyjne

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz na zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
 3. Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca potwierdza otrzymanie wymaganych informacji Zobowiązaniem do stosowania znaków graficznych.
 4. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania w budżecie zadania środków finansowych na promocję Zleceniodawcy, w tym między innymi na ulotki, banery, publikacje, spoty medialne. Zasięg lub wymiar promocji Zleceniodawcy winien być dostosowany do rodzaju, zakresu oraz zasięgu zadania.
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystosowania zaproszenia dla Zarządu Województwa Opolskiego do udziału w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy.

Przypominamy także o zapisach załączonego do umowy: Zobowiązania do stosowania znaków i informacji graficznych i tekstowych oraz cyfrowych i audiowizualnych dotyczących zadania publicznego Samorządu Województwa Opolskiego, i uprzejmie prosimy o przypominanie bezpośrednim organizatorom zadań o tych zasadach.

Uprzejmie prosimy o informowanie o realizowanych ze wsparciem zadaniach w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Dodatkowo informujęmy, że wszelkie pozostałe zadania konkursowe w obszarze upowszechniania kultury fizycznej poza interdyscyplinarnymi (które mogą również stosować tą procedurę) powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

Program Klub 22.02.2019

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Buły oraz Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Pana Gerarda Halamy serdecznie zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych (prezesów, trenerów, księgowe, działaczy sportowych) mających siedzibę na terenie województwa opolskiego do udziału w organizowanym przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego, szkoleniu dotyczącym aplikowania o środki finansowe do Programu KLUB - edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O wsparcie finansowe w Programie KLUB 2019 mogą się starać podmioty, które prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Ponadto kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji wnioskuje o 15 000 zł.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. (środa) o godz. 16:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego sala im. Orła Białego, ul. Piastowska 14, Opole – Ostrówek.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 lutego 2019r na adres e-mail: wzlzsopole@op.pl.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w szkoleniu otrzymają materiały szkoleniowe-instrukcje pomocne przy wypełnianiu wniosku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Podział miejsc w kadrach wojewódzkich 2019 05.02.2019

W związku z podjęciem przez Zarząd OFS uchwały w sprawie podziału miejsc w kadrach wojewódzkich na 2019 rok, prosimy trenerów koordynatorów o wykonanie:

 1. Rocznych planów szkolenia w poszczególnych kadrach wojewódzkich,
 2. Wykazu szkolonych zawodników(łącznie z rezerwą), zatwierdzone przez OZS i PZS
 3. Oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych zawodników i trenerów,
 4. Uchwały okręgowego związku sportowego lub klubu o powołaniu trenera koordynatora oraz trenerów

Wszystko prosimy wykonać na załączonych druczkach (można je edytować, zmieniać nazwy np. kadr). Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie list zawodników zgodnie z nagłówkami, a roczny plan szkolenia dokładnie zgodnie z przyznanymi limitami miejsc w poszczególnych kadrach. Przypominamy ilości dni szkolenia w kadrach: KWM – 21 (na jednego zawodnika), KWJmł – 28 , KWJ – 33, KW Młodzieżowców – 40 dni, kadra Marszałkowska – 20 dni szkolenia na 1 zawodnika. Wypełnione druczki prosimy przesłać elektronicznie ww. załącznikach, oraz po opieczętowaniu, podpisaniu i zatwierdzeniu przez OZS w KWM i PZS w pozostałych kadrach, dostarczyć w oryginałach do biura OFS lub zeskanować i wysłać e-mailem na adres: szkolenie@federacja.opole.pl, biuro@federacja.opole.pl

Ostateczny termin dostarczenia to 18.02.2019r. Po tym terminie będziemy uważać, że dana dyscyplina rezygnuje ze szkolenia swoich zawodników w kadrach wojewódzkich. Zwolnione miejsca będą przekazane innym dyscyplinom. W rocznym planie szkolenia należy ująć 2 zgrupowania i konsultacje nie mniejsze niż 3 dni – najlepiej 5-6 dni. Wszystkie zmiany w szkoleniu należy zgłaszać odpowiednio wcześniej np. odwołanie akcji, zmiana terminu, zmiana ilości zawodników z uzasadnieniem tych zmian.

Proszę zwrócić uwagę, że druki MSiT są inne niż w kadrze Marszałkowskiej.

Terminy 17.12.2018

Opolska Federacja Sportu przypomina o upływającym z dniem 31.12 2018r. terminie składania preliminarzy dotyczących udziału w O.O.M., MP oraz organizacji imprez w roku 2019, zgłoszenia trenerów koordynatorów na rok 2019. Wszystkie druki obowiązujące w roku 2018 są aktualne na rok 2019.

Zaproszenie 15.12.2018

Marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, zaprasza na spotkanie.

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 19 grudnia 2018r. o godz.11.30 w Urzędzie Marszałkowskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w sali Orła Białego na Ostrówku przy ul. Piastowskiej 14 odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące współzawodnictwo w Systemie Sportu Młodzieżowego z udziałem medalistów i przedstawicieli 10-ciu najlepszych sekcji sportowych Województwa opolskiego.

Nabór wniosków do Programu "KLUB" w 2019r. 10.12.2018

Uprzejmie przypominamy, że z końcem miesiąca grudnia upływa termin składania wniosków o stypendia i nagrody sportowe za wyniki osiągnięte w 2018 roku.

ółowy tryb ubiegania się o stypendium sportowe reguluje Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2392). Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią uchwały dostępnej:
http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/08/uchwala_nr_x_109_2015.pdf .

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (bip.opolskie.pl) w zakładce „procedury załatwiania spraw” w dziale „sport”.
http://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/ .

Dokumenty takie jak:

 • wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe,
 • kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji,
 • potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium,
 • oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich (dot. kandydatów do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie”),

należy dostarczyć prawidłowo i kompletnie wypełnione.

Wnioski wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 (w przypadku wysłania wniosku listownie decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

zegółowy tryb ubiegania się o nagrody sportowe reguluje Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokość nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2391)

Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią uchwały dostępnej:
http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/08/uchwala_nr_x_108_2015_max.pdf

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (bip.opolskie.pl) w zakładce „procedury załatwiania spraw” w dziale „sport”.
http://bip.opolskie.pl/2015/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/

Zawodnicy, trenerzy i inne osoby wyróżniające się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim winni złożyć wymagany na odpowiednim wzorze wniosek oraz inne potrzebne dokumenty jak np.: potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego lub odpowiedniej organizacji uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania nagrody (w przypadku wniosku o nagrodę dla zawodnika oraz trenera) w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać kluby sportowe, właściwe polskie lub okręgowe związki sportowe, zawodnicy lub trenerzy, którzy osiągnęli wyniki sportowe na poziomie określonym w § 5 ust.1 uchwały. Wnioski o przyznanie nagród wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w danym roku, w którym osiągnięto wynik sportowy / wykazano się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Wniosek o przyznanie nagrody nie podlega rozpatrzeniu w razie złożenia wniosku po 31 grudnia roku, w którym osiągnięto wynik sportowy lub wykazano się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Reasumując prosimy:

 • zapoznać się szczegółowo z uchwałami sejmiku,
 • zweryfikować kryteria wynikowe,
 • prawidłowo wypełnić i skompletować wnioski,
 • załączyć wszystkie niezbędne i prawidłowo wypełnione załączniki,
 • uzupełnić niezbędne zgody, opinie, podpisy i pieczątki,
 • dostarczyć do Departamentu najpóźniej do dnia 31 grudnia br.
 • zwrócić uwagę na godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego i okres świąteczny!
Fundusz Natalii Partyki 10.12.2018

Fundusz Natalii Partyki uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

Do pobrania: informacja prasowa.

Nabór wniosków do Programu "KLUB" w 2019r. 19.11.2018

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu "KLUB" – edycja 2019.

Budżet Programu wynosi 40 mln zł.

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Program KLUB to model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Wspartych zostało 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 dofinansowano działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki .

Nabór wniosków do Programu "Erasmus+" w 2019r. 05.11.2018

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ na 2019 rok. Podobnie jak w zeszłym roku budżet wyniesie 2,7 mld euro, w tym na sport zostanie przeznaczona kwota 48,6 mln euro.

W ramach konkursu na 2019 rok można ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze sportu, takich jak:

 • Współpraca partnerska (minimum 5 partnerów z 5 krajów).
 • Małe partnerstwa współpracy (minimum 3 partnerów z 3 krajów).
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe (minimum 12 krajów uczestniczących).

Termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2019 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków znajduje się pod tym adresem.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w Przewodniku dostępnym pod tym adresem.

Nabór wniosków do "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych" w 2019r. 05.11.2018

Budżet Programu wynosi 18,7 mln zł

Ogłoszono nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Budżet na realizację Programu wynosi 18 700 000 zł.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

 • Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Nabór wniosków do Programu "Sport dla wszystkich" w 2019r. 05.11.2018

Budżet Programu wynosi 24 mln zł

Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  >
 • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
 • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
 • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".
 • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Główne cele Programu:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia.
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju.
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport.
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Nabór wniosków do Programu "Sport Akademicki" w 2019r. 05.11.2018

Budżet Programu wynosi 6 mln zł

Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Budżet na realizację Programu na 2019 rok wynosi 6 mln zł.

Główne cele Programu:

  >
 • Zwiększenie aktywności fizycznej studentów.
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów.
 • Kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej, jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego.
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Zaproszenie 10.10.2018

Informujemy, że Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza na spotkanie z nagrodzonymi zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi, które odbędzie się w dniu 12 października br. o godz. 11:30 w sali Orła Białego A+B na Ostrówku.

Polisa ubezpieczeniowa 30.04.2018

W dziale Dział metodyczny/Szkolenie i kadry zamieszczona została aktualna polisę ubezieczenia na rok 2018/2019 ( strona1 | strona2 ).

Programu KLUB - zaproszenie 20.04.2018

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Buły oraz Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Pana Gerarda Halamy serdecznie zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych (prezesów, trenerów, księgowe, działaczy sportowych) mających siedzibę na terenie województwa opolskiego do udziału w organizowanym przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego, szkoleniu dotyczącym aplikowania o środki finansowe do Programu KLUB - edycja 2018 ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O wsparcie finansowe w Programie KLUB mogą się starać podmioty, które prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Ponadto kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 20 kwietnia 2018r. na adres e-mail: wzlzsopole@op.pl. Wszystkie osoby, które wezmą udział w szkoleniu otrzymają materiały szkoleniowe (instrukcje) pomocne przy wypełnianiu wniosku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór wniosków do programu KLUB 26.03.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rusza III edycja Rządowego Programu KLUB!

Już dziś kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce!

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na sprzęt sportowy, dofinansowanie pracy trenerów lub obozu.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2151 klubów sportowych ze wszystkich województw. Szkoleniem objętych zostało ponad 130 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2017 kwota na realizację programu wzrosła do ponad 37 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych z terenu całej Polski. Wsparcie trafiło do blisko 170 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2018 na realizację Rządowego Programu KLUB przeznaczono aż 40 mln zł.

Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 8 maja 2018r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchwała nr 03/02/2018r. 28.02.2018
Uchwała nr 2/02/2018r - Limity KW 27.02.2018
Protokół zdawczo-odbiorczy 26.02.2018
Oświadczenie ZUS 20.02.2018
W dziale "Dział metodyczny/Druki" zamieszczone zostało Oświadczenis ZUS 2018.
Uchwała Nr.1/01/2018 25.01.2018

W dziale W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono Uchwałę Nr 1/01/2018 Zarządu Opolskiej Federacji Sportu, dotyczacą podziału srodków finansowych pzeznaczonych na dofinansowanie zadań w roku 2018 przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Wyniki współzawodnictwa 25.01.2018
Spotkanie z Marszałkiem woj. opolskiego 25.01.2018

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 07.02.2018r. o godzinie 9:30 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w sali Orła Białego/A+B/ na Ostrówku przy ul.Piastowskiej odbędzie się spotkanie z udziałem Marszałka województwa opolskiego dotyczace finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.

Informacja 13.12.2017

W zwiazku z ogłoszonym konkursem przez UMWO zwracamy się do Okręgowych Zwiazków Sportowych, Klubów o jak najszybsze złożenie preliminarzy dotyczacych udziału w OOM, MP oraz organizacji imprez w roku 2018. Termin dostarczenia dokumentów do 18.12.2017r.

Przypomnienie 07.12.2017

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 11 grudnia o godz.11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w sali Orła Białego na Ostrówku przy ul. Piastowskiej 14 odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące współzawodnictwo w Systemie Sportu Młodzieżowego z udziałem Medalistów Mistrzostw Polski oraz przedstawicieli 10-ciu najlepszych sekcji sportowych Województwa Opolskiego.

Stypendia sportowe za 2017r 04.12.2017

Opolska Federacja Sportu przypomina, że termin składania wniosków na stypendia w roku 2018 Marszałka Województwa Opolskiego mija 31.12.2017r. zgodnie z informacją od Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO.


Sukcesy sportowe i kryteria określa
uchwała nr X/108/2015 z 27 października 2015 r. o nagrodach sportowych
lub
uchwała nr X/108/2015 z 27 października 2015 r. o stypendiach sportowych

O procedurach, kryteriach i terminie składania wniosków zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale sport.

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wnioski wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy.

Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa powyżej (w przypadku wysłania wniosku listownie decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

W związku z tym, że dni 30 i 31.12.2017 r. są dniami wolnymi od pracy przypominamy, że termin składania lub wpływu wniosków wraz z załącznikami do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego obowiązujący w tym roku to najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017r.

Wnioski i procedury dotyczące stypendiów Zarządu Województwa Opolskiego zamieszczone są na stronie:
http://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/

Wnioski i procedury dotyczące nagród sportowych Marszałka Województwa Opolskiego zamieszczone są na stronie:
http://bip.opolskie.pl/2015/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/

Memoriał Namysłów 2017
Informacja 24.10.2017

Trenerzy Koordynatorzy - na stronach MSiT oraz PFSMł dostępne są wyniki współzawodnictwa za 2017r. w dyscyplinach, które zakończyły juz starty. Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie zdobyte punkty zostały zaliczone. Jednocześnie prosimy o przesłanie zaktualizowanego wykazu medalistów za 2017r. w kategoriach:

 • młodzieżowiec,
 • junior,
 • junior młodszy

z podaniem reprezentowanego klubu i opiekuna. Przy nazwisku wyżej wyszczególnionych osób prosimy podać rozmiar określony w następujący sposób: XXL, XL, M, L, S

Powyższe informacje prosimy przekazać do dnia 10.11.2017r. do Biura Federacji.

Przypomnienie 26.09.2017

30 września mija termin przesłania wyników przeprowadzonych MTSF młodzików /KWM i juniorów młodszych/KWJmł

XXIII OOM w Sportach Letnich 10.07.2017

Odbywa się XXIII OOM w Sportach Letnich Mazowsze 2017. Szczegóły dostępne pod tym adresem.

Polisy 13.06.2017
Polisa GoBiznes Polisa Korporacyjna
Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola 04.05.2017

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 6.05.2017r. rozegrane będą regaty kajakowe w ramach Otwartych Mistrzostw Miasta Opola 2017.

Nabór do programu KLUB 05.04.2017r.
MSIT do 21 kwietnia br. prowadzi nabór wniosków do PROGRAMU „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2017.

I. CEL PROGRAMU

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), zwanej dalej „ustawą”. 2) § 10 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

III. ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 30 000 000zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

VI. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadanie „Program Klub” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Główne warunki realizacji: program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017r.; kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000zł;

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017r. Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 9 czerwca 2017r.

Uchwały nr 6/03/2017r. i 7/03/2017r. 30.03.2017
Bieg na 10km
Zapisy na XXIII OOM LUBUSKIE 2017 07.03.2017

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym druku do Biura LFS na adres mailt:oom@lfs.zgora.pl oraz do koordynatorów zawodów na adresy podane poniżej. Wersje papierowe zgłoszeń podpisane przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe należy przesłać na adres głównego organizatora Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 na 14 dni przed rozpoczęciem OOM.

Dokumenty:

Sport Miejscowość Koordynator e-mail
Badminton Babimost Zdzisław Krupa
665 190 060
csir@babimost.pl
Brydż sportowy Zielona Góra – Drzonków Zofia Miechowicz
608 430 029
barta@poczta.onet.pl
Gimnastyka artystyczna Zielona Góra Bronisława Grupa
603 868 930
sas@akrobatyka.zgora.pl
Gimnastyka sportowa Zielona Góra - Drzonków Bronisława Grupa
603 868 930
sas@akrobatyka.zgora.pl
Judo K Gorzów Wlkp. Tomasz Zieliński
660 536 153
to.zielinski@o2.pl
Judo M Gorzów Wlkp. Tomasz Zieliński
660 536 153
to.zielinski@o2.pl
Piłka siatkowa K Nowa Sól Radosław Abramczyk
607 281 778
uksares@interia.pl
Piłka siatkowa M Sulęcin Stanisław Szablewski
668 847 971
msszablewscy@wp.pl
Skoki na trampolinie Zielona Góra - Drzonków Kalina Grupa
603 868 931
sas@akrobatyka.zgora.pl
Szermierka Zielona Góra - Drzonków Tomasz Cygański
603 868 477
cygan160@op.pl
Taekwondo olimpijskie Zielona Góra - Drzonków Dariusz Skiba
791 474 042
dariusz.skiba@energa.pl
Tenis stołowy Zielona Góra - Drzonków Paweł Sroczyński
607 353 243
pawelsroczynski@wp.pl
Tenis Zielona Góra Mirosław Skrzypczyński
602 360 969
biuro@optyklechna.pl
Szachy Zielona Góra - Drzonków Andrzej Modzelan
606 921 188
anmodz@gmail.com
Zapasy K Zielona Góra - Drzonków Marek Cieślak
734 198 591
mkck@onet.pl
Zapasy M - klasyczne Zielona Góra - Drzonków Marek Cieślak
734 198 591
mkck@onet.pl
Zapasy M - wolne Zielona Góra - Drzonków Marek Cieślak
734 198 591
mkck@onet.pl
Dofinansowanie KWJ 02.03.2017
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu w dniu 6.02.2017r podjął Uchwałę nr 4/02/2017r. w sprawie Kadry Wojewódzkiej Juniora. W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono informacje dotyczące Kadry Wojewódzkiej Juniora.
Decyzja nr 7 ministra sportu i turystyki 08.02.2017
Konkurs 22.01.2017
Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs na Laureata Nagrody im. Jana Całki. Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej działalności na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku publicznego. Zgłoszenia w konkursie można składać w dwóch kategoriach:
 1. "Lider Społeczny Roku" za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu.
 2. "Pożytek Roku" dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opole
Warunki składania ofert znajdą Państwo na stronie: http://www.opole.pl/nagroda-im-jana-calki-ogloszenie-konkursu/
Stypendia sportowe za 2016r 30.12.2016
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr X/109/2015 samorządu województwa opolskiego w sprawie stypendiów sportowych termin składania wniosków mija w dniu 30.12.2016r. /za wyniki osiągnięte w roku 2016/. Uchwla oraz wniosek zamiszczone zostały w dziale "Dział metodyczny/Druki".
Przypomnienie 16.12.2016
Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań rocznych przez trenerów koordynatorów KWM i KWJmł. "Zapominalskich" umieścimy na stronie "pod choinkę" 23.12.br.
Szkolenia trenerów 03–04.12.2016.r Turawa 29.11.2016

03.12.2016r:

 • 1400przyjazd uczestników – zakwaterowanie
 • 1500otwarcie szkolenia
 • 1515geneza urazów w sporcie i ich "usuwanie" Radosław Tychman
 • 1630spotkanie z V-ce Marszałkiem lub przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
 • 1730c.d. wykładu
 • 1815podsumowanie szkolenia w 2016.r. Jerzy Kapałka
 • 1900kolacja

04.12.2016r:

 • 0830śniadanie
 • 0915propozycje przydziału – limity kadr na 2016r.
 • 1015stres przedstartowy zawodników różnych dyscyplin sportowych. Bogusław Konieczny
 • 1100Przerwa kawowa
 • 1115c.d. wykładu
 • 1215sprawy szkoleniowe - dyskusja. Jerzy Kapałka
 • 1330zakończenie szkolenia, obiad
Szkolenie 17.11.2016
W dniach 3-4.12.2016 w Ośrodku "JOWISZ" /Turawa/ odbędzie się szkolenie trenerów. Program zostanie podany 25.11.2016r. Obecność trenerów na szkoleniu obowiązkowa. Brak przedstawiciela dyscypliny na szkoleniu skutkował będzie nieprzydzieleniem kadr na 2017r.
Wybory Zarządu 17.11.2016
W dniu 28.10.2016r.odbyło się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiej Federacji Sportu. Delegaci udzielili ustępujacemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za działalność w okresie 2012-2016r. Dokonali również wyboru władz na lata 2016-2020. Prezesem Zarzadu został wybrany Andrzej Walczak.
Członkami Zarządu zostali wybrani: Arczyński Stanisław, Cygler Przemysław, Kocik Kazimierz,Maciek Jerzy, Rosiński Stanisław, Stępień Dariusz, Truchan Marek. W dniu 7.11.2016r. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: V-ce Prezesem został wybrany Cygler Przemysław, sekretarzem Arczyński Stanisław i skarbnikem Rosiński Stanisław. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Taboła Waldemar. Członkowie Komisji Rewizyjnej Barbara Piwowarska - Bugała oraz Smętek Sławomir.
KJS o Puchar Starosty Krapkowickiego 2016 09.11.2016
Biuro nieczynne
W dniu 31.10.2016r. Biuro Opolskiej Federacji będzie nieczynne.
Priorytety MSiT 2017 10.10.2016
Klikając w poniższy odnośnik, pobrać można prezentację na temat priorytetów Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2017r.
Zaproszenie na wykłady 02.10.2016
Zapraszamy na otwarte spotkanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani trenerzy. Do pobrania:
Zawiadomienie 30.09.2016
30.09.2016r. mija termin przesłania na adres szkolenie@federacja.opole.pl wyników testów /MTSF/ zawodników szkolonych w kadrach młodzików i juniorów młodszych w 2016r. Przydział miejsc na 2017r. będzie zależny od realizacji szkolenia w br.
Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki 21.09.2016

Fundusz Natalii Partyki uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 dna realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Zależy nam, by dotrzeć z informacją o programie do młodych ludzi utalentowanych sportowo. Na wnioski utalentowanych sportowców czekamy do 23 września. Będziemy wdzięczni za upublicznienie informacji. W załączniku przesyłam notatkę prasową oraz zdjęcia do wykorzystania w ewentualnej komunikacji.

Zawiadomienie 14.09.2016
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu informuje, że podjął uchwałę o zwołaniu:
"ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO".
Zebranie odbędzie się w dniu 28.10.2016r. w sali UMWO w Opolu, ul.Piastowska /Ostrówek/ o godzinie 17.00.
Szkolenie antydopingowe 05.09.2016
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono dokumenty dot. szkolenia antydopingowego:
Wykaz KW młodzików na 2016r. 14.07.2016
Aneks do polisy INC934764 26.06.2016
W dziale "Dział metodyczny/Druki" zamieszczony został Aneks do polisy INC934764.
Konferencja międzynarodowa "Sport dla Wszystkich - przegląd aktualnych inicjatyw" 05.06.2016
Biuro zamknięte
W dniu 02.05.2016r. Biuro Opolskiej Federacji będzie nieczynne.
Interpretacja zapisów MZSKF 09.03.2016
Limity 2016 - aktualizacja 06.03.2016
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczone zostały zaktualizowane limity na rok 2016 dla KWM, KWMO, KWJMł (uchwała nr 10 z dn 04.03.2016).
Sprawozdanie i wykaz szkolonych zawodników - aktualizacja 30.11.2014
Poprawiony został poprzedni wpis z dnia 21.11.2014. Przepraszamy za kłopot.
Sprawozdanie i wykaz szkolonych zawodników 21.11.2014
Sprawozdanie i wykaz szkolonych zawodników proszę wykonać do 15.12.2014r. Brak sprawozdania za rok 2014 skutkuje nieprzyznaniem kadry na 2015r.

W dziale "Dział metodyczny/druki" znajduje się lista szkolonych zawodnikow w 2014r. - druk do wypełnienia.

W dziale
"Dział metodyczny/druki" znajduje się konspekt do sprawozdania ze szkolenia w 2014r.
Szkolenie trenerów 21.11.2014
W dniach 5 i 6.12.br w ośrodku Sudety w Pokrzywnej odbędzie się szkolenie trenerów grup młodzieżowych woj. opolskiego.
Wyniki współzawodnictwa 21.11.2014
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienie wyników współzawodnictwa młodzieży w 2014r
Wyniki MTSF 02.11.2014
Prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną wyników MTSF - dyscyplinom sportu, które tego dokonały dziękujemy.

Kier. Wyszkolenia
Zaktualizowany imienny wykaz KW na 2014 rok 02.10.2014
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczony został zaktualizowany imienny wykaz KW 2014.
Wyniki XX OOM 16.09.2014
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki Współzawodnictwa" znajdują się wyniki XX OOM:
Szkolenie trenerów zaplecza kadry narodowej 26.07.2014
Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie, które odbędzie się w ramach Akademii Trenerskiej w dniach 30-31 sierpnia br. w Instytucie Sportu w Warszawie. Jest to szkolenie adresowane do trenerów zaplecza kadry narodowej. Dokumenty do pobrania znajdują się w dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry". Informacje można znaleźć również na stronie www.akademiatrenerska.pl.
Protokół zdawczo-odbiorczy 08.06.2014
W dziale "Dział metodyczny/Druki" zamieszczony został Protokół zdawczo-odbiorczy.
Akcja "Say no to doping" 05.06.2014
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej kampanii antydopingowej pod hasłem "Say no to doping".
Rejestracja dla zawodników: kliknij tutaj
Rejestracja dla trenerów: kliknij tutaj
Polisy ubezpieczeniowe 04.06.2014
W dziale "Dział metodyczny/Druki" znajdują się polisy ubezpieczenia OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
XX OOM w sportach letnich 02.06.2014
Uruchomiona została strona internetowa XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich "Dolny Śląsk 2014"
» Strona XX OOM
» Komunikat Nr 1
» Komunikat Nr 2
» Komunikat Nr 3
» Terminarz
» Zgłoszenie
» Oświadczenie trenera - Dane osobowe
» Oświadczenie zawodnika - Dane osobowe
Konkurs MSiT 26.03.2014
Konkurs MSiT: Promocja aktywnoœci fizycznej i rozwoju sportu Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu, realizowanych w okresie od 24 marca do 31 grudnia 2014 roku. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2014. Więcej na stronie bip ministerstwa.
Termin składania dokumentów 20.03.2014
przypominamy o konieczności złożenia do dnia 25.03.2014 roku wszystkich dokumentów związanych z planowanymi akcjami szkolenia członków kadry młodzików. Wzory dokumentów na stronie Federacji w dziale szkolenia. Bardzo prosimy o dotrzymanie w/w terminu.
Skład reprezentacji Polski na 2014r. 17.03.2014
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego ogłosił skład reprezentacji Polski na 2014 r. Wśród powołanych znalazło się 9 zapaśników oraz 2 zapaśniczki z LKS " Orzeł " w Namysłowie. Listę można pobrać tutaj.
Erasmus plus sport 12.03.2014
Można pozyskać Środki finansowe dla organizacji, szkół i grup niezależnych. Wszystkie informacje dostępne są tutaj.
Gratyfikacje za punkty zdobyte w 2013r. 27.02.2014
W dziale "Dział metodyczny/fundusze" znajdują się Gratyfikacje za punkty zdobyte w 2013r.
Limity kadr i imienny wykaz KW na 2014 rok 23.02.2014
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" znajdują się:
Podział środków finansowych z UMWO 19.02.2014
Podział środków finansowych z UMWO na udział w imprezach mistrzowskich oraz organizację imprez w 2014 roku dostępny jest tutaj.
Zaproszenie na giełdę kooperacyjną 19.02.2014
5 kwietnia 2014 r. w Dijon we Francji odbędzie się giełda kooperacyjna. Zaproszenie adresowane jest do związków/klubów sportowych z terenu województwa opolskiego, które chciałby nawiązać współpracę z partnerami z Niemiec, Francji oraz Węgier. Szczegóły dostępne tutaj.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego 14.02.2014
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj. www.opolskie.pl, na BIP w ogłoszeniach: ogłoszenia znajduje się od 12.02.2014: Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego lub stypendium sportowego "Opolskie Nadzieje Olimpijskie" za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. Termin składania wniosków od 12.02.2014 r. do 26.02.2014 r.
Limity kadr na 2014 rok 22.01.2014
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono zestawienie limitów kadr wojewódzkich na 2014 rok, zatwierdzone przez Zarząd OFS w dniu 13.01.2014r.
Wyniki współzawodnictwa 19.11.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 16.11.2013r.
Druki do wypełnienia 15.11.2013
Proszę wypełnić załącznik 6.2 oraz wykaz zawodników szkolonych. Do 15.12.2013.r. Druki MSiT można pobrać tutaj.
Szkolenie trenerów 30.10.2013
29 - 30.11. br. odbędzie się szkolenie trenerów KWM i KWJ. Suchy Bór Ośrodek Szkoleniowy ul.Pawlety 26. Przyjazd o godz. 16:00 / zajęcia od 17:00 / zakończenie w sobotę o godz 14:00. Szczegółowy program jest ustalany.
Wyniki współzawodnictwa 01.10.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 28.09.2013r.
XIX OOM w sportach letnich - komunikat końcowy 01.10.2013
Opublikowany został komunikat końcowy XIX OOM w sportach letnich - Łódzkie 2013. Można go pobrać tutaj.
WAŻNE! Ostateczny termin wykonania MTSF 06.09.2013
Ostateczny termin wykonania MTSF 16.09. br. na stadionie Olimpijczyków ul. Szarych Szeregów w Opolu o godz. 16:00. Proszę podać iloœć osób na adres rafaltataruch@poczta.onet.pl. Zawodnicy, którzy nie wykonali testu w 2013r. po tym terminie nie będą mogli brać udziału w szkoleniu KW.
Imienny wykaz kadr 24.07.2013
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i Kadry" zaktualizowany został Imienny wykaz kadr wojewódzkch juniorów i młodzików 2013.
Wyniki współzawodnictwa 17.07.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 12.07.2013r.
Wyniki współzawodnictwa 27.06.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 25.06.2013r.
Akcje letnie 2013 6.06.2013
Prosimy trenerów-koordynatorów o sporządzenie - wg załączonego wzoru - i przesłanie w terminie do dnia 25.06.2013r. do Działu Metodyczno-Szkoleniowego OFS (e-mail: szkolenie@federacja.opole.pl) wykazu akcji szkoleniowych KWJ i KWM realizowanych w okresie od 28 czerwca do 30 września bieżącego roku.
» Druk "Akcje letnie 2013"
XIX OOM w sportach letnich 5.06.2013
Uruchomiona została strona internetowa XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich "ŁÓDZKIE 2013" oraz opublikowano komunikat Nr 2.
» Strona XIX OOM
» Komunikat Nr 1
» Komunikat Nr 2
» Terminarz
» Zgłoszenie i lista meldunkowa
» Oświadczenie - Dane osobowe
Statut Opolskiej Federacji Sportu 24.05.2013
W dniu 09.05.2013r. KRS zarejestrował Statut Opolskiej Federacji Sportu, znowelizowany podczas Sprawozdawczo-Wyborczego WZD .
» Statut
Godziny pracy biura OFS 7.05.2013
Informujemy, że począwszy od dnia 13.05.2013r. ulegają zmianie godziny pracy biura Opolskiej Federacji Sportu:
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek     700 - 1530
  piątek   700 - 1300
Obowiązkowe oświadczenia - WAŻNE ! 29.04.2013
Przypominamy o obowiązku dostarczenia do Działu Metodyczno-Szkoleniowego OFS oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) - dotyczy to wszystkich osób uczestniczących w realizacji umów związanych ze szkoleniem kadr wojewódzkich, w szczególności zawodników i trenerów.
» Wzór oświadczenia
Stypendia sportowe za 2012 rok 11.04.2013
Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia sportowe oraz stypendia „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” za rok 2012. Pomoc finansową otrzymają wybitnie uzdolnieni i dający nadzieję na kolejne sukcesy młodzi sportowcy z całego województwa.
Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie internetowej:
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=12044.
Plebiscyt na najlepszych sportowców-uczniów 20.03.2013
W sali posiedzeń Sejmiku Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców - Uczniów Województwa Opolskiego w 2012 r.
Triumfatorką została łuczniczka Obuwnika Prudnik Karolina Farasiewicz, która z rąk prezesa Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie" Andrzeja Buły odebrała okolicznościową statuetkę.
Na kolejnych stopniach podium uplasowały się Katarzyna Siewruk (UKS MOS Opole) i Natalia Szponder (Klub Karate Nidan Zawadzkie).

Karolina Farasiewicz i jej trener Kazimierz Kocik
Imienny wykaz KW 2013 4.03.2013
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono imienny wykaz kadr wojewódzkich juniorów i młodzików na 2013 rok.
Prosimy o umieszczanie numerów zawodników wg w powyższego wykazu w potwierdzeniach udziału w zgrupowaniach (konsultacjach).
Zespół metodyczno-szkoleniowy 1.03.2013
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 4.02.2013r. powołał Zespół Metodyczno-Szkoleniowy na rok 2013.
Skład Zespołu:
1. Jerzy Kapałka - przewodniczący
2. Andrzej Motyka - gry
3. Czesław Wojciechowski - sporty walki
4. Jacek Urantówka - sporty indywidualne
5. Rafał Tataruch - sporty techniczne
» Regulamin pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego.
Podział środków UMWO na 2013r. 26.02.2013
W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono podział środków finansowych z UMWO na udział w imprezach mistrzowskich oraz organizację imprez w 2013 roku zatwierdzony przez Zarząd Opolskiej Federacji Sportu.
Limity kadr na 2013 rok 5.02.2013
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono zestawienie limitów kadr wojewódzkich na 2013 rok, zatwierdzone przez Zarząd OFS w dniu 4.02.2013r.
Przypominamy jednocześnie trenerom-koordynatorom o konieczności przesłania do Działu Metodyczno-Szkoleniowego (e-mail: szkolenie@federacja.opole.pl) imiennych wykazów kadr wojewódzkich w wersji elektronicznej (druk: "Imienny wykaz KWJ i KWM").
Gratyfikacje za 2012 rok 4.02.2013
W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono zestawienie wysokości gratyfikacji dla poszczególnych klubów i sekcji za punkty zdobyte w 2012r.
Rozliczenia podatku za 2012 rok 25.01.2013
Informujemy zainteresowanych, że w biurze księgowości OFS można odebrać PIT-11 ("Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2012").
Plany szkolenia na 2013r. 16.01.2013
Prosimy o opracowanie i przekazanie w terminie do dnia 26.01.2013r. do Działu Metodyczno-Szkoleniowego OFS planów szkolenia kadr wojewódzkich juniorów i młodzików na rok 2013.
Druki są dostępne w zakładce "Dział metodyczny/Druki".
Zasady dofinansowania zadań z FRKF w 2013r. 10.12.2012
W dziale "Dział metodyczny/Regulaminy" zamieszczono Zarządzenie MSiT Nr 21 z dnia 7.12.2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego".
Plan szkolenia na 2013r. 30.11.2012
Prosimy o przekazanie do Działu Metodycznego-Szkoleniowego OFS, w terminie do 15.12.2012r. wykazu zawodników proponowanych do szkolenia w kadrach wojewódzkich w 2013 roku, wg załączonego wzoru.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OFS 30.10.2012
W dniu 29.11.2012r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiej Federacji Sportu, w trakcie którego dokonano kilku zmian w Statucie dostosowując go do wymogów ustawy o sporcie oraz wybrano władze Federacji na kolejną kadencję.
Zarząd:
 • Andrzej Walczak - Prezes Zarządu
 • Waldemar Taboła - Dyrektor Biura
 • Stanisław Arczyński
 • Jan Chudzkiewicz
 • Przemysław Cygler
 • Waldemar Kobienia
 • Piotr Jurkowski
 • Andrzej Olech
 • Stanisław Rosiński
Komisja Rewizyjna:
 • Sławomir Smętek - Przewodniczący
 • Jerzy Maciek - członek
 • Barbara Bugała-Piwowarska - członek
MTSF 2012 18.10.2012
W dziale "Dział metodyczny/Kadry" zamieszczono wyniki testów MTSF zawodników KWJ i KWM, przeprowadzonych w 2012 roku.
Marketing sportowy 8.10.2012
Agencja marketingu sportowego Proton Relations sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1, sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Marketing sportowy - szansą na podniesienie efektywności pracy opolskich marketingowców.
Zainteresowanych zapraszamy na » stronę projektu «.
XVIII OOM w sportach letnich 21.08.2012
Zakończone zostały wszystkie konkurencje objęte programem XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Nasze województwo zdobyło 466,16 pkt. (plasując się pod tym wzgędem na 15. pozycji) oraz 15 medali: 4 złote, 3 srebrne i 8 brązowych.
Zestawienie zdobyczy n/województwa na olimpiadach w latach 2009 - 2012 dostępne jest tutaj.
» Strona XVIII OOM w sportach letnich
Studia podyplowmowe 31.07.2012
Informujemy zainteresowanych, że Sports Project Management Group we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczyna nabór na pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu Pozyskiwania środków finansowych na projekty sportowe i zarządzanie projektami sportowymi.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.spmg.pl/nasza-oferta/studia-podyplomowe/
Program kształcenia kadr sportowych 25.05.2012
Informujemy zainteresowanych, że rozpoczął się Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych współfinansowany przez EFS realizowany przy współpracy z MSiT w poszczególnych sportach oraz miejscach.
Szkolenia trenersko-instruktorskie oraz studia podyplomowe są bezpłatne.
» Informacja o programie
Podział środków UMWO na 2012r. 28.02.2012
W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono podział środków finansowych z UMWO na udział w imprezach mistrzowskich oraz organizację imprez w 2012 roku.
Zgodnie z decyzją Zarządu OFS koszt osobodnia podczas udziału w zawodach nie może przekroczyć 75 zł.
Gratyfikacje za 2011 rok 24.01.2012
W dziale "Dział metodyczny/fundusze" zamieszczono zestawienie wysokości gratyfikacji dla poszczególnych klubów i sekcji za punkty zdobyte w 2011r.
Zespół metodyczno-szkoleniowy 21.12.2011
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 12.12.2011r. powołał Zespół Metodyczno-Szkoleniowy na rok 2012.
Skład Zespołu:
1. Jerzy Rożek - przewodniczący
2. Rafał Tataruch
3. Kazimierz Kocik
4. Jacek Urantówka
5. Sławomir Smętek
6. Krzysztof Job
» Regulamin pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego.
Zdobycze punktowe w 2011r. 2.12.2011
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono analizę wyników woj. opolskiego we współzawodnictwie sportowym w 2011r. opracowaną przez kol. Jerzego Rożka.
Tobiasz Lis laureatem Nagrody EOC
im. Piotra Nurowskiego
28.11.2011
24 listopada, podczas obradującego w Soczi Zgromadzenia Ogólnego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy (EOC), wyłoniono laureata ustanowionej przez EOC w końcu ubiegłego roku Nagrody im. Piotra Nurowskiego - tragicznie zmarłego w kwietniu 2010r. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nagroda ma co roku honorować najwybitniejszego w Europie młodego zawodnika - sportowca rokującego największe nadzieje na osiąganie przyszłych sukcesów.
Miło nam poinformować, że pierwszym laureatem nagrody został 16-letni kolarz LKS Ziemia Opolska Tobiasz Lis.
W lipcu br. młody kolarz, podopieczny trenera Mariana Staniszewskiego, na Olimpijskim Festiwalu Europy Młodzieży w tureckim Trabzonie wygrał wyścig uliczny ze startu wspólnego i wywalczył dla naszej drużyny złoty medal. Trzy tygodnie później zdobył także złoty medal na XVII OOM w torowym wyścigu punktowym.
Po XVII OOM w Sportach Letnich 23.08.2011
Zakończona została rywalizacja na XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich "Mazowsze 2011". Nasze województwo reprezentowane było w 19 dyscyplinach (z 28 objętych olimpiadą). Zdobyli oni łącznie 306,16 punktów (w ub. roku 341,5) oraz 13 medali: 7 złotych, 2 srebrne i 4 brązowe (w ub. roku 16).
Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się na stronie olimpiady http://olimpiada-mazowsze.pl.
Po XVII OOM w sportach halowych 11.05.2011
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia zdobyczy punktowych i medalowych na zakończonej 8.05.2011r. XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych.
Nasi zawodnicy zdobyli 17 medali (w 2010r.: 10): 5 złotych, 7 srebrnych (w tym jeden łączony z zawodn. z innego województwa - debel) i 5 brązowych oraz 214,5 pkt. (w ub. roku 207).
Stypendia sportowe 4.05.2011
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 622/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r. przyznał stypendia dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Lista stypendiów sportowych za 2010 rok
 • Lista stypendiów Nadzieje Olimpijskie
 • Lista stypendiów dodatkowych
 • Uchwała Nr III/50//2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych "Opolskie Nadzieje Olimpijskie" dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Limity kadr wojewódzkich na 2011 rok 18.01.2011
  Zarząd Opolskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 17.01.2011r. zatwierdził limity KWJ, KWM oraz Kadry Marszałkowskiej na 2011 rok.
  Wykaz dostępny jest w dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry".
  Wysokości dopłat do akcji w 2011 roku pozostały bez zmian, tj.:
 • KWM - 10 zł/osobodzień
 • KWJ i Kadra Marszałkowska (jun.) - 8 zł/osobodzień
  Płace trenerów na akcjach w 2011 roku - stawki dzienne:
  instruktor - do 90 zł
  trener kl. II - do 100 zł
  trener kl. I - do 110 zł
  trener kl. M - do 120 zł
 • Nowe adresy 12.01.2011
  Informujemy, że nastąpiła zmiana adresów internetowych Opolskiej Federacji Sportu:
  Adres strony internetowej: federacja.opole.pl
  Adresy e-mail  
  Dyrektor Biura - Sekretariat: biuro@federacja.opole.pl
  Dział Metodyczno-Szkoleniowy: szkolenie@federacja.opole.pl
  Księgowość: kasa@federacja.opole.pl
  Do końca 2011 roku funkcjonować będą także dotychczasowe adresy (następować będzie automatyczne przekierowywanie na nowe adresy).
  Zmiana nazwy Stowarzyszenia 1.01.2011
  Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 8.11.2010r., z dniem 1 stycznia 2011 roku nastapiła zmiana nazwy n/Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przyjmuje z tym dniem nazwę "Opolska Federacja Sportu".
  Po dokonaniu rejestracji nowej domeny internetowej ulegną zmianie adresy poczty elektronicznej oraz adres strony WWW, z tym że do końca 2011 roku funkcjonować będą również dotychczasowe adresy (następować będzie automatyczne przekierowywanie).
  Gratyfikacje za zdobyte punkty w 2010r. 17.11.2010
  W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono zestawienie punktów zdobytych w 2010r. przez poszczególne sekcje dla ustalenia wysokości gratyfikacji.
  Prosimy o sprawdzenie wykazów.
  Walne Zebranie Sprawozdawcze 17.11.2010
  W dniu 8 listopada br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Związków i Organizacji Sportowych.
  Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 20.10.2008r. do 7.11.2010r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ww. okres.
  Walne Zebranie przyjęło miedzy innymi uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia z dniem 1 stycznia 2011r. Stowarzyszenie przyjmuje z tym dniem nazwę "Opolska Federacja Sportu".
  Spotkanie z medalistami XVI OOM 3.11.2010
  W dniu 27 października 2010 roku odbyło się spotkanie Józefa Sebesty Marszałka Województwa Opolskiego oraz Teresy Karol Wicemarszałek Województwa Opolskiego z medalistami tegorocznej XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich. Medaliści zostali nagrodzeni czekami a, ich trenerzy otrzymali upominki.
  Regionalne Rady Pożytku Publicznego 14.09.2010
  W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie stworzona została możliwość utworzenia Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Pożytku Publicznego (art. 41a).
  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych podjęło inicjatywę utworzenia Rady Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego i występuje z apelem do organizacji pozarządowych działających w naszym województwie o jej poparcie.
  Spotkanie w Dijon 10.09.2010
  W dniach 1-4 września br. reprezentacje dziewcząt i chłopców Województwa Opolskiego uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Regionów Partnerskich, który odbył się w Dijon we Francji.
  Ustawa o sporcie 20.07.2010
  Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta RP, 5 lipca br. podpisał nową ustawę o sporcie. Ustawa ogłoszona w dniu 15.07.2010r. /Dz.U. nr 127, poz. 857/ wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 października 2010r.
  Tekst ustawy dostępny jest w dziale Przepisy prawne.
  Wykaz lekarzy medycyny sportowej 11.06.2010
  Na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej znajduje się wykaz lekarzy posiadających certyfikat PTMS wraz z wyszukiwarką wg województw i miast. Niestety, w większości dostępne są tylko numery certfikatów i daty ich ważności bez nazwisk i miejsc udzielania porad (zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych lekarze, którzy chcą ujawnić swoje dane osobowe winni złożyć odpowiednie oświadczenie).
  Rozliczanie delegacji sędziowskich 27.05.2010
  W zakładce "Dział metodyczny/Druki" dostępna jest tabela zawierająca wyliczenia delegacji sędziowskich dla poszczególnych stawek.
  Po XVI OOM w Sportach Halowych 10.05.2010
  Zakończona została rywalizacja na XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych "Mazowsze 2010". Nasze województwo reprezentowane było przez 73 zawodników startujących w 13 dyscyplinach (z 25 objętych olimpiadą). Zdobyli oni łącznie 207 punktów (w ub. roku 297,67).
  W zakładce "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono porównanie wyników z tych olimpiad za lata 2006 - 2010.
  Lekarz medycyny sportowej w Opolu 26.04.2010
  Informujemy zainteresowanych, że przychodnia medycyny sportowej w Opolu przy ul. Małopolskiej 2/1 czynna jest w godzinach:
  wtorek, środa, czwartek:   1400 - 1700
  piątek:   800 - 1100
  Tel.:  077 / 45 54 549
  Podsumowanie Młodzieżowego Roku Sportowego 2009 31.03.2010
  W dniu 24 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie Młodzieżowego Roku Sportowego 2009 r., w trakcie którego wyróżnione zostały najlepsze sekcje sportowe, uczestniczące w systemie sportu młodzieżowego organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  Obecni na spotkaniu wicemarszałek Józef Kotyś i członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura wręczyli 132 młodym sportowcom stypendium Marszałka Województwa Opolskiego, przyznane za wysokie wyniki sportowe w 2009 roku. Wśród stypendystów znaleźli się przedstawiciele 23 dyscyplin i 30 klubów z województwa opolskiego. Najliczniej reprezentowane wśród stypendystów dyscypliny to: badminton (20 stypendystów), judo (10), gimnastyka (9), łucznictwo (9) oraz zapasy (9).
  Pełna lista stypendystów dostępna jest w zakładce "Dział metodyczny/Fundusze".
  fot. J. Małkowski / bankfoto.com.pl
  » Zobacz całą galerię zdjęć.
  Spotkanie z medalistami 24.10.2009
  W dniu 16.10.2009r. w Sali Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych naszego województwa z medalistami i trenerami XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Świętokrzyskie oraz XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Małopolska.

  » Zobacz galerię zdjęć.
   


  stat4u